S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, anunță convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor

      Prin prezenta, S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în conformitate cu decizia Consiliului Societății pe Acțiuni din 27.05.2022 anunță convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 29.06.2022, ora 12:00 cu prezența acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1. Înregistrarea acționarilor – 11:30-12:00.

Ordinea de zi:

1. Examinarea Dării de seamă financiară a societății pentru anul 2021.

2. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2021.

3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2021.

4. Examinarea raportului societății de audit pentru anul 2021.

5. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2021.

6. Aprobarea planului strategic de dezvoltare a S.A Loteria Națională a Moldovei pentru anii 2022-2024 și a direcțiilor   prioritare ale societății.

7. Repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022.

8. Majorarea capitalului social al S.A. Loteria Națională a Moldovei.

9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

10. Alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.

11. Aprobarea statutului S.A. Loteria Națională a Moldovei în redacție nouă.

12. Aprobarea Regulamentului Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă.

13. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă.

14. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă.

15. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.

     Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, în zilele lucrătoare între orele 8:00 – 17:00, anticamera. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi întocmită la data de 29.06.2022.