Invitaţie la concurs pentru achiziționarea serviciilor financiare pentru eliberarea numerarului

Invitaţie la concurs pentru achiziționarea serviciilor financiare pentru eliberarea numerarului

Denumirea autorităţii contractante: S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (IDNO 1011600023774).

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului): Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Numărul de telefon şi persoana de contact: Natalia Croitor, Șef Secție achiziții, tel de contact: 022855300, mob.079575970, e-mail: achizitii@lnm.md.

Obiectul achiziţiei: Achiziționarea serviciilor financiare pentru eliberarea numerarului.

Cerinţele faţă de serviciile financiare solicitate

Nr.
d/o

Tipul serviciilor

Cerinţe

Perioada

Altă informaţie

1

 Deschiderea conturilor curente

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     2

 Închiderea conturilor curente

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     3

 Deservirea conturilor (MDL/multivalutar)

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     4

Eliberarea în numerar a premiilor bănești, sumelor câștigate, dar și a altor plăți prin intermediul sistemului operativ de transfer al mijloacelor bănești

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     5

Calcularea dobinzii la soldurile zilnice

Se va indica obligatoriu mărimea dobînzii

2 ani

 

      6

Calcularea dobinzii la soldurile lunare

Se va indica obligatoriu  mărimea dobînzii

2 ani

 

      7

Comision de transfer a mijloacelor bănești în/din alte conturi

Se va indica obligatoriu mărimea comisionului

2 ani

 

 

 

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea –pe loturi, pe poziții.)

Cîştigătoare este oferta care satisface toate cerinţele stabilite conform criteriilor de evaluare prevăzute în invitaţie, are o rețea suficientă pentru acoperirea necesităților S.A. „Loteria Națională a Moldovei”(reprezentanțe în cel puțin 80% din centrele raionale) şi reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico economic.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 05.03.2020, ora 17.00.

Data/ora desfăşurării concursului: 06.03.2020, ora 14.00.

Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor financiare: 2 ani, achitarea premiilor bănești câștigătorilor loteriei în numerar la prezentarea buletinului de identitate fără obligativitatea deschiderii conturilor pe numele persoanelor fizice.

Valuta şi modul de achitare: MDL

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1) informaţia privind denumirea, adresa juridică, datele de contact ale ofertantului;

2) extrasul din Registrul de stat;

3) copia licenţei eliberată de către Banca Naţională a Moldovei;

4) împuternicirea de a încheia contractul de achiziţii;

5) informații aferente serviciilor financiare (descriere succintă, condiții,preț).

Alte informaţii: Ofertele vor fi prezentate în limba română.