Anunț pentru ocuparea funcției de Director general al Societății pe acțiuni ,,Loteria Națională a Moldovei

Consiliul S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”, conform prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”.

 Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei” (se anexează), aprobat prin hotărârea Consiliului societății din 07.05.2021.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web oficiale: https://app.gov.md/ și www.lnm.md

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este de 31 mai 2021 ora 1600 .

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei” vor fi depuse la sediul societății: mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, nr. 57/1, et.2 la secretarul comisiei de selectare, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.

Persoana de contact:  secretarul comisiei, Veronica Pulbere; tel. mobil 061061155; adresa electronică: veronica.pulbere@lnm.md

Cerințe față de candidați:

Candidatul la funcția de Director general va întruni următoarele cerințe:

1) cunoaște limba de stat;

2) deține studii superioare sau echivalentul lor;

3) a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

4) cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională;

5) posedă competențe manageriale de planificare strategică şi funcțională, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, material, etc;

6) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

7) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

8) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o

anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

9) nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

1) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a societății;

2) curriculum vitae (CV);

3) copia de pe buletinul de identitate;

4) copia de pe diploma de studii;

5) referințe profesionale (nu mai puțin de două);

6) cazierul judiciar;

7) declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de director general al societății, conform anexei nr.4 din la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”;

8) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

9) acte care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

10) acordul prealabil în scris semnat de candidat, pentru plasarea CV pe paginile web ale societății și a Agenției Proprietății Publice.

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 3. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997;
 4. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 5. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 6. Legea nr. 121/2007 privind administrarea și dezetatizarea proprietății publice;
 7. Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
 8. Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc;
 9. Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
 10. Legea integrității nr. 82/2017;
 11. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 12. Hotărîrea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat și al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului;
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate;
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 16. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului îl găsiți aici...